Savivaldos institucijos

Įstaigos savivalda yra švietimo valdymo sistemos dalis, grindžiama švietimo tikslais, vykdomomis programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

Savivaldos institucijos, kompetencijos ir sudarymo principai įteisinti įstaigos nuostatuose. Nutarimai posėdžiuose priimami dalyvaujančių balsų dauguma.

Lopšelyje-darželyje ,,Eglutė” yra pagrindinės institucijos:

1. Mokyklos taryba.

Mokyklos taryba telkia ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupių tėvus, pedagogus, visuomenės atstovus svarbiems uždaviniams spręsti. Mokyklos taryba mūsų įstaigoje sudaro trys tėvų atstovai, išrinkti tėvų susirinkimuose, trys pedagogai, išrinkti pedagogų posėdyje, vienas pagalbinio personalo atstovas išrinktas įstaigos visuotiniame darbuotojų susirinkime.  Posėdžių nutarimai priimami balsų dauguma. Mokyklos taryba atsiskaito bendruomenės nariams visuotiniame susirinkime.


  MOKYKLOS TARYBOS NARIAI:

1.


2. Mokytojų taryba.

Mokytojų tarybą sudaro visi įstaigos pedagogai, medikas, logopedas, įstaigos vadovybė. Tarybai vadovauja įstaigos direktorė Jolanta Šaučiūnienė. Mokytojų taryboje dažniausiai svarstoma profesiniai bei bendrieji ugdymo klausimai, analizuojamas ugdymo planų įgyvendinimas, mokytojų veiklos planavimo kokybė, projektinių darbų vykdymas. Taryba skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą. Mokytojų tarybos posėdžiai vyksta tris kartus per metus. 3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių tėvų tarybos.

Jos formuojamos grupių tėvų susirinkimuose, daugumos balsų principu po tris narius. Grupių tarybos teikia pagalbą grupių pedagogėms, padeda planuoti grupės veiklą, talkina organizuojant grupės renginius ir šventes. Grupių tarybos pasitelkiamos priimant sprendimus ugdymo ir veiklos klausimais. Savarankiškai inicijuoja patalpų remonto klausimus, priemonių įsigijimą.

Ženkliausia yra pedagogų tarybos įtaka įstaigos veiklos procesams. Siekiame ir norime, kad savivaldos institucijų veikla tarpusavyje kuo daugiau derėtų ir bendradarbiautų.


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© 2012 Visos teisės saugomos